50 år i damp og kamp

 

forside 600

Her er NJKs store jubileumsbok, skrevet til vårt 50-årsjubileum. 

Norsk Jernbaneklubb ble stifet 22. mai 1969. Gjennom 288 sider med tekst og bilder gir vi leseren et innblikk i den kamp denne landsomfattende foreningen har ført for å ta vare på den norske jernbanearven, ikke minst den arven som i over hundre år gikk med damp.

NJK ble stiftet for å ta vare på og kunne bruke noen av de siste damplokomotivene til NSB og personvogner av samme årgang. 
Etterhvert har dette nesten utelukkende frivillige dugnadsarbeidet medført at vi i dag, femti år senere, driver to museumsbaner, Krøderbanen og Gamle Vossebanen, og et luksustogsett av gammel årgang gjennom Norsk Museumstog / Historiske Togreiser.

Bak alt dette er det en medlemsorganisasjon med lokalavdelinger, medlemsblad, forlag, Internett-forum og historiske jernbanerelaterte databaser, modelljernbanevirksomhet og et jernbanepolitisk utvalg som siste skudd på det store NJK-treet.

Boken fåes kjøpt hos mange av våre lokale avdelinger, samt kan bestilles i vår nettbutikk via denne linken: 

50 år i damp og kamp

 

Redaksjonell uttalelse angående NJKs 50-årsbok 50 år i damp og kamp!


Det er viktig at denne boka leses med de forutsetninger som den er blitt til under.
1) For det første er dette en historiebok som omtaler forhold i fortiden som ikke uten videre avspeiler dagens situasjon.
2) For det andre er det alene de enkelte forfattere som er ansvarlig for sin tekst.
Nå er det selvsagt redaksjonens ansvar hvilke forfattere vi har sluppet til, men det valget ble gjort ut fra de forutsetninger vi hadde på det tidspunktet tekstforfattere ble forespurt. Som det er beskrevet i kap. 6.1 «Redaksjonens arbeid» er en del av NJKs historie at det har vært uenigheter om både arbeidsmåter og synspunkter, og vi mener det hører med til historien å ikke underslå dette: «Dette grepet vil naturlig nok gjøre at boka ikke nødvendigvis tegner et harmonisk og enhetlig bilde av NJK eller vårt forhold til omgivelsene. Men slik er nå virkeligheten der mennesker møtes og forsøker å virke sammen. Slik sett bærer flere av kapitlene mer preg av debattinnlegg enn av nøktern historieskriving.» (s. 277).


Vi er imidlertid blitt mer og mer klar over at dette metodiske grepet er dristig i de tilfeller der svært kontroversielle forhold omtales. I spørsmålet om bevaringsstrategier, som det har vært mye intern debatt om, løste vi det ved å be om tekst fra to sentrale personer, en praktiker og en museumsteoretiker (kap. 4.1). Vi kunne ha gjort det samme i kapittel 3.7 om Norsk Museumstog, men forskjellige omstendigheter på slutten av arbeidet med boka gjorde at det ikke ble gjort. Det kapitlet kunne fortjent en annen stemme i tillegg for å balansere og utfylle særlig bildet av NJKs forhold til Norsk jernbanemuseum.


Vi ber imidlertid om at boka leses nettopp om forhold i fortiden slik noen har opplevd dette i sin NJK-aktivitet. Så kan man være uenig i beskrivelsene, men det er også nyttig å høre hvordan andre har opplevd ting som man kanskje selv har en helt annen opplevelse av eller syn på. Slikt er til å lære av for alle parter, og forhåpentlig takle lignende situasjoner bedre neste gang.

Svein Sando, redaktør og prosjektleder

Uttalelse fra Norsk jernbanemuseum: Skuffende om museet i jubileumsbok

Norsk jernbaneklubb er 50 år, noe det er all grunn til å feire, men vi på Norsk jernbanemuseum er skuffet over den omtalen vi blir gitt i jubileumsboken som Norsk Jernbaneklubb har gitt ut. God redaktørskikk ville være å la oss få bidra med vårt syn når vi utsettes for kraftig kritikk i bokform.

Norsk Jernbaneklubb er en viktig aktør som gjennom 50 år har bidratt stort til at viktige deler av norsk jernbanehistorie blir bevart for ettertiden. Norsk jernbanemuseum både verdsetter og erkjenner den store innsatsen de frivillige i Norsk Jernbaneklubb har lagt ned og fortsatt legger ned for viktige deler av norsk kulturarv. Naturlig nok har det ikke alltid vært full enighet om alle forhold i spørsmål om bevaring av objekter, prioriteringer eller driftsmessige behov.

Gjennom 50 år opplever Norsk jernbanemuseum at det i de fleste sammenhenger har vært et godt og konstruktivt samarbeid med NJK. Vi er klar over, og forventer heller ikke, at klubben har samme syn som museet i alle spørsmål. Men NJK velger i flere avsnitt å framheve enkeltmedlemmers versjon av uenigheter og diskusjoner som har forekommet. Dette uten at hverken nåværende eller tidligere ledelse ved museet har fått anledning til å kommentere eller imøtegå kritikken. Det er for oss skuffende når det er snakk om jubileumsboken til en av våre fremste samarbeidspartnere. I tillegg er boken skjemmet av en del rene faktafeil, som kunne vært unngått om Norsk jernbanemuseum hadde blitt kontaktet for avklaringer.

Vi konstaterer at bokens redaktør velger å bryte god redaktørskikk ved å ikke gi den som utsettes for kritikk anledning til å kommentere denne kritikken. Vi mener omtalen av museet i avsnittene om samarbeidsforhold er ensidig negativt vinklet og kjenner oss ikke igjen i de beskrivelsene som gis.

Det foregår et arbeid for faktasjekk nå i ettertid, der NJK har bedt om innspill. Publisering av riktige opplysninger på nett vil være et godt steg for å kompensere for en redaksjonell prosess som vi forstår hadde noe trange rammer tidsmessig.

I ettertid har både redaktør for boken og enkeltpersoner i NJK kommet med uttalelser med varierende grad av moderasjon eller avstandstagen fra hendelsesbeskrivelser i boken. Dette har vært gledelig. Også leder av Norsk museumstog har tatt skriftlig avstand fra måten forholdet mellom Norsk jernbanemuseum og Norsk museumstog blir beskrevet i boken, noe vi setter pris på.

Norsk jernbanemuseum er fortsatt innstilt på et godt og viktig samarbeid med Norsk Jernbaneklubb og vi håper et slikt samarbeid kan baseres på gjensidig respekt og tillit.

Eirik Kristoffersen, direktør jernbanemuseet