Våre samlinger

Museet Gamle Vossebanen består av både rullende materiell og faste installasjoner i det nasjonale kulturminnet Gamle Vossebanen. Velg fra undermenyene til venstre for oversikt over våre samlinger.

Mens andre museer teller små gjenstander i glassmontre, står Museet Gamle Vossebanen overfor utfordringer i en betydelig annen størrelsesorden. En gjennomsnittlig gjenstand ved GVB er 20 meter lang, 3 meter bred, 4 meter høy og veier 35 tonn! Museet Gamle Vossebanen eier eller disponerer mer enn 1 000 tonn lokomotiver og vogner, med en samlet lengde på nesten 700 meter.

Museets planområde er i første rekke 21 km mellom Tunestveit og Midttun, men også strekningene Tunestveit til Trengereid og Midttun til Nesttun er innefor museets interesseområde for utvidelser. I bredden omfattes alt som har vært i jernbanes eie. I tillegg er det vernesoner i begge retninger som definert i Bergen kommunes arealplan av 2011. Dette for å sikre kulturminnet mot uønsket fortetting. Det må sikres en mulig tilbakeføring til Nesttun stasjon ved at stasjonsområdet båndlegges med de bygninger som fortsatt finnes.

Følgende tekniske objekter inngår i museets forvaltningsplan: Jernbanens infrastruktur med alle tilhørende innretninger så som bygninger, arealer, parker, skinner, skinnebefestigelse, sviller, broer, overgangsbroer, planovergangslemmer, kulverter, stikkrenner, grøfter, grinder, gjerder, plattformer, ramper, vanntårn, svingskive, smøregrav, vannstendere og vannreservoar.

Alle stasjoner og holdeplasser med tidligere og eksisterende sidespor inngår i museets forvaltningsplan.